Οποιαδήποτε χρήση εκ µέρους των χρήστων του Δικτυακού Τόπου που λειτουργεί από την Giochi Preziosi Hellas Α.Ε. στη διεύθυνση www.gpwebtv.gr (στο εξής θα αναφέρεται ως "Δικτυακός Τόπος") εξαρτάται από την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και προϋποθέτει την συγκατάθεση τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων σύµφωνα µε τη Δήλωσή για την Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων.

Η εταιρεία Giochi Preziosi Hellas Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί περιοδικά το παρόν έγγραφο Όρων και Προϋποθέσεων χωρίς προειδοποίηση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι χρήστες έχουν ευθύνη όπως εξετάζουν περιοδικά αυτήν τη σελίδα για τυχόν ενηµερώσεις στους Όρους και τις Προϋποθέσεις, που θα ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του ς. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για µια σύνοψη των ενηµερώσεων.

Η συνεχιζόµενη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου εκ µέρους των χρηστών θα θεωρείται αποδοχή του παρόντος εγγράφου Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και της Δήλωσής της εταιρείας για την Προστασία των Προσωπικών

Δεδοµένων. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει, τροποποιεί, αναστέλλει ή να διακόπτει οποιοδήποτε τµήµα του παρόντος Δικτυακού Τόπου οποτεδήποτε. Επίσης, διατηρεί το δικαίωµα να θέσει περιορισµούς σε ορισµένα στοιχεία ή να αναστείλει την πρόσβασή των χρηστών σε τµήµατα ή στο σύνολο του παρόντος Δικτυακού Τόπου χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη. Ο παρών Δικτυακός Τόπος προορίζεται για παιδιά, µε τη συνάινεση και υπό την επίβλεψη των γονέων τους.

Όλες οι αναφορές µε τις λέξεις «µας», «εµάς», «εµείς» ή «εταιρεία» στην παρούσα πολιτική και στην ειδοποίηση προαιρετικής συµµετοχής, αφορούν στην εταιρεία Giochi Preziosi Hellas Α.Ε.

Όλα τα δικαιώµατα σε όλο το υλικό και το περιεχόµενο (συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά, του κειµένου, των εικόνων, των ιστοσελίδων, του ήχου, του λογισµικού (συµπεριλαµβανοµένου του κώδικα, της διασύνδεσης και της δοµής του Δικτυακού Τόπου) και των βίντεο καθώς και η εµφάνιση και η αίσθηση, ο σχεδιασµός και η συγγραφή τους) σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο ανήκουν στην εταιρεία ή τους εξουσιοδοτηµένους συνεργάτες αυτής.

Οι χρήστες συµφωνούν ότι επιτρέπεται η χρήση αυτού του υλικού ή/και του περιεχοµένου µόνο όπως ορίζεται στον παρόν έγγραφο Όρων και Προϋποθέσεων ή όπως αλλιώς αναφέρεται ρητά και γραπτώς από την εταιρεία ή τους εξουσιοδοτηµένους συνεργάτες της και ότι δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, µετάδοση, δηµόσια εκτέλεση, διανοµή, εµπορική εκµετάλλευση, προσαρµογή, µετάφραση, τροποποίηση, οµαδοποίηση, συγχώνευση, ή διάθεση σε άλλο άτοµο ή η δηµιουργία παράγωγων έργων παρόµοιου υλικού ή περιεχοµένου.

Η εταιρεία σέβεται τα πνευµατικά δικαίωµα των άλλων και ζητά από τους χρήστες αυτού του Δικτυακού Τόπου να κάνουν το ίδιο. Η εταιρεία είναι ο κύριος ή και εξουσιοδοτηµένος χρήστης όλων των εµπορικών σηµάτων, των σηµάτων υπηρεσιών, των σηµάτων σχεδίασης, των πατεντών, των πνευµατικών δικαιωµάτων, των δικαιωµάτων βάσης δεδοµένων και άλλων πνευµατικών δικαιωµάτων που εµφανίζονται ή περιέχονται σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο Όρων και Προϋποθέσεων, η χρήση αυτού τουΔικτυακού Τόπου δεν παρέχει στους χρήστες κανένα δικαίωµα, τίτλο, συµφέρον ή άδεια χρήσης σε οποιαδήποτε πνευµατική ιδιοκτησία στην οποία ενδεχοµένως να έχουν πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο. Με εξαίρεση τα όσα προβλέπονται στο παρόν έγγραφο Όρων και Προϋποθέσεων, οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή της πνευµατικής ιδιοκτησίας απαγορεύεται.

Οι χρήστες µπορούν να προβάλουν αυτόν τον Δικτυακό Τόπο και να εκτυπώσουν αντίγραφα του υλικού αποκλειστικά για νόµιµη, προσωπική, µη εµπορική χρήση. Κάθε άλλη µορφή δηµιουργίας αντιγράφων, σε ηλεκτρονική, σε έντυπη ή σε άλλη µορφή, απαγορεύεται και ενδεχοµένως να αποτελεί παραβίαση των νόµων περί πνευµατικής ιδιοκτησίας καθώς και άλλων νοµοθεσιών διεθνώς. Επιπλέον, οι χρήστες δεν έχουν δικαίωµα να αναπαράγουν, να εκτελούν δηµόσια, να διανέµουν, να προσαρµόσουν, να µεταφράσουν, να τροποποιήσουν, να οµαδοποιήσουν, να συγχωνεύσουν, να µοιραστούν ή να καταστήσουν διαθέσιµο σε άλλο άτοµο ή να δηµιουργήσουν παράγωγα έργα παρόµοιου υλικού ή να το χρησιµοποιήσουν για εµπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας. Με επιφύλαξη κάθε άλλου νόµιµου δικαιώµατος.

Η εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες να γίνουν µέλος στη σελίδα της και να παράσχουν την ηµεροµηνία γέννησης του παιδιού τους, σε περίπτωση που θέλουν να λαµβάνουν σχετικά νέα από την Giochi Preziosi Hellas Α.Ε. Τα στοιχεία αυτά είναι εµπιστευτικά, αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των χρηστών και δεν θα χρησιµοποιηθούν από τρίτους.

Αυτός ο δικτυακός τόπος παρέχεται "ως έχει" και οι χρήστες τον χρησιµοποιούν µε δική τους ευθύνη. Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από τον νόµο, η εταιρεία, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι εργαζόµενοι, οι αντιπρόσωποι και οι εκπρόσωποι της, αποποιούνται των ευθυνών, όλων των αµέσων και έµµεσων εγγυήσεων, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των εγγυήσεων για εµπορευσιµότητα, καταλληλότητα για έναν συγκεκριµένο σκοπό, τίτλο και µη προσβολή δικαιωµάτων τρίτων. Η εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός τόπος δεν θα περιέχει ιούς ούτε διαθέσιµος, πρόσβασης, απαλλαγµένος από σφάλµατα ή χωρίς διακοπές στη λειτουργία, ούτε ότι για την ακρίβεια του περιεχοµένου του. µολονότι λαµβάνει εύλογα µετρά για τη διασφάλιση του δικτυακού τόπου. Ο χρήστης αναγνωρίζει οτι το internet δεν είναι απολύτως ασφαλές µέσο και η εταιρεία δεν παρέχει καµιά εγγυητή, άµεση ή έµµεση, ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό δηµοσιεύεται ή µεταδίδεται µέσω του δικτυακού τόπου θα είναι ασφαλές από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση ή χρήση. Εάν οι χρήστες δεν είναι ικανοποιηµένοι µε αυτό τον δικτυακό τόπο, η µόνη λύση είναι η διακοπή της χρήσης του δικτυακού τόπου. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις για αυτά τα άτοµα, τις εταιρείες και άλλους οργανισµούς στων οποίων τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ενδέχεται να µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να εµφανίζονται µέσω αυτού του δικτυακού τόπου ή σε αυτόν

. Οι χρήστες θα πρέπει να επαληθεύουν πάντα τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο απευθυνόµενοι σε ανεξάρτητες αρχές πριν ενεργήσουν βάσει αυτών ή βασιστούν σε αυτές. Είναι ευθύνη των χρηστών να χρησιµοποιούν το λογισµικό ανίχνευσης ιών σε οποιοδήποτε υλικό λαµβάνουν από τον Δικτυακό Τόπο και να διασφαλίσουν τη συµβατότητα αυτού του λογισµικού µε τον εξοπλισµό τους. Σε περιπτώσεις που οι χρήστες παρέχουν πληροφορίες σχετικές µε τρίτα µέρη, αυτοί εγγυόνται ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση του τρίτου µέρους σε σχέση µε την αποκάλυψη των πληροφοριών και ότι το τρίτο µέρος έχει ενηµερωθεί κα συµφωνεί µε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων του παρόντος Δικτυακού Τόπου καθώς και µε τον τρόπο που ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν από την εταιρεία αυτές τις πληροφορίες

. Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από τον νοµό, η εταιρεία, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι εργαζόµενοι, οι αντιπρόσωποι και οι εκπρόσωποι αυτής, αποποιούνται µε το παρόν κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε ζηµιά, κόστος ή βλάβη (άµεση, έµµεση, αποθετική ή άλλη) που έχουν υποστει οι χρήστες ως αποτέλεσµα της χρήσης του δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε ίου υπολογιστή µεταδόθηκε µέσω του δικτυακού τόπου ή άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους οι χρήστες έχουν αποκτήσει πρόσβαση από αυτόν τον δικτυακό τόπο, είτε αυτή η ζηµιά, το κόστος ή η βλάβη οφείλεται σε αµέλεια ή άλλη αιτία και ακόµη και εάν η εταιρεία έχει ενηµερωθεί ρητά για το ενδεχόµενο µιας τέτοιας ζηµιάς ή βλάβης. σε καµιά περίπτωση, η συνολική υποχρέωση της προς τους χρήστες για όλες τις βλάβες, τα κόστη, τις ζηµιές στο σύνολο τους (βάση σύµβασης αδικοπραξίας, περιλαµβανοµένης ενδεικτικά της αµελείας είτε ευθύνης προϊόντων, είτε άλλης ευθύνης) που προκύπτει από τους όρους και τις προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένης της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδοµένων ή από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, δεν θα ξεπε ρνά συνολικά τα 100 ευρώ.

Εκτός εάν έχει ζητηθεί ρητά, η εταιρεία δεν ζητά ούτε επιθυµεί να λαµβάνει από τους χρήστες απόρρητες, µυστικές ή αποκλειστικές πληροφορίες ή άλλο υλικό µέσω του Δικτυακού Τόπου τους, οποιασδήποτε υπηρεσίας τους, µέσω email ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία υποβληθεί από τους χρήστες και δεν έχει ζητηθεί ρητά από την εταιρεία, θεωρείται ότι δεν είναι απόρρητο, µυστικό ή αποκλειστικό. Οι χρήστες συµφωνούν ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό υποβάλουν σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο, είτε πρόκειται για απόψεις, δηµιουργικές ιδέες ή άλλο υλικό, µπορεί να χρησιµοποιηθεί, να αναπαραχθεί και να αποκαλυφθεί χωρίς περιορισµό για οποιονδήποτε σκοπό η εταιρεία θεωρεί κατάλληλο και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή αναφοράς του ονόµατός των χρηστών ως πηγής. Επίσης, οι χρήστες εγγυόνται ότι οι δηµιουργοί του υλικού παραιτούνται ανέκκλητα οποιωνδήποτε «ηθικών δικαιωµάτων» τους στο δηµοσιευµένο υλικό.

Η εταιρεία δεν φέρει καµιά ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά υποστούν οι χρήστες ως αποτέλεσµα της χρήσης ή της αποκάλυψης αυτού του υλικού από αυτήν στο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο. Αυτή η παράγραφος δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώµατα ενδεχοµένως να έχουν οι χρήστες βάσει της νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων ή παρόµοιας νοµοθεσίας προστασίας απορρήτου, στο βαθµ ό που αυτά τα δικαιώµατα δεν είναι δυνατό να αποκλεισθούν.

Στο πλαίσιο της χρήσης του Δικτυακού Τόπου, ενδεχοµένως να ζητηθεί από τους χρήστες να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες (αυτές οι πληροφορίες αναφέρονται στο εξής ως "Πληροφορίες Χρήστη"). Οι πολιτικές συλλογής και χρήσης πληροφοριών σε σχέση µε αυτές τις πληροφορίες χρήστη διατυπώνονται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων του παρόντος Δικτυακού Τόπου, η οποία ενσωµατώνεται σε αυτό το έγγραφο Όρων και Προϋποθέσεων δια παραποµπής. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και συµφωνούν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και το περιεχόµενο αυτών των Πληροφοριών Χρήστη. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται από δικτυακούς τόπους στους οποίους ενδεχοµένως οι χρήστες να συνδεθούν από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο ("Συνδεδεµένοι Δικτυακοί "). Οι συνδέσεις σε Συνδεδεµένους Δικτυακούς Τόπους δεν αποτελούν έγκριση από την εταιρεία ή συσχέτιση µε την εταιρεία αυτών των τοποθεσιών ή του περιεχοµένου, των προϊόντων, του διαφηµιστικού ή άλλου υλικού που παρουσιάζεται σε αυτούς τους Δικτυακούς Τόπους. Η εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους Συνδεδεµένους Δικτυακούς Τόπους και δεν τους επεξεργαζεται ούτε τους παρακολουθεί.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και συµφωνούν ότι η εταιρεία δεν έχει την ευθύνη ή την υποχρέωση, άµεση ή έµµεση, για οποιαδήποτε βλάβη, ζηµία ή κόστος προκύπτει ή θα διατυπωθεί ο ισχυρισµός ότι προκύπτει από τη χρήση ή τη συσχέτιση µε το περιεχόµενο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες σε αυτούς του Συνδεδεµένους Δικτυακούς Τόπους. Κανένας Δικτυακός Τόπος δεν µπορεί να συνδέεται µε αυτό τον Δικτυακό Τόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας.

Οι χρήστες αναλαµβάνουν να αποζηµιώσουν την εταιρεία για οποιαδήποτε ζηµία, βλάβη ή κόστος υποστεί αυτή ως αποτέλεσµα της χρήσης από τους χρήστες του παρόντος Δικτυακού Τόπου, των υπηρεσιών του και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών είναι προσβάσιµες µέσω του Δικτυακού Τόπου, καθώς και των πληροφοριών που έχουν ληφθεί από συνδεδεµένους Δικτυακούς Τόπους, από την υποβολή ή τη µετάδοση πληροφοριών ή υλικού στον Δικτυακό Τόπο ή µέσω αυτού ή από την παραβίαση αυτού του εγγράφου Όρων και Προϋποθέσ εων ή οποιωνδήποτε άλλων νόµων, ρυθµίσεων και κανονισµών.

Επίσης, οι χρήστες αναλαµβάνουν να αποζηµιώσουν την εταιρεία για οποιαδήποτε αξίωση εγερθεί από τρίτους επειδή οι πληροφορίες ή το υλικό που οι χρήστες έχουν υποβάλει παραβιάζει την νοµοθεσία ή τα δικαιώµατα τρίτου µέρους (συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά, των απαιτήσεων σχετικά µε τη δυσφήµιση, την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών, την παραβίαση του απορρήτου, την παραβίαση των πνευµατικών δικαιωµάτων ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας). Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να υπερασπίζεται αποκλειστικά και να ελέγχει τυχόν αξιώσεις προκύπτουν από τα παραπάνω καθώς και οποιαδήποτε συναφή ζητήµατα αποζηµίωσης καθώς και ότι οι χρήστες θα συνεργαστούν πλήρως µαζί της προς αυτή την κατεύθυνση και θα παρέµβουν πρόσθετα ή κύρια σε ανοιγείσα δίκη εφόσον αυτοί κλ ηθούν προς τούτο. Η εταιρεία έχει το δικαίωµα να περιορίσει, να αναστείλει ή να τερµατίσει την πρόσβασή των χρηστών στον Δικτυακό Τόπο ή/και τη δυνατότητά τους να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, συµπεριλαµβανοµένων των αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών, εάν οποιαδήποτε στιγµή θεωρήσει ότι αυτοί έχουν παραβιάσει το παρόν έγγραφο Όρων και Προϋποθέσεων. Οποιοσδήποτε τέτοιος περιορισµός, αναστολή χρήσης ή τερµατισµός θα πραγµατοποιηθεί µε την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατός της εταιρείας εναντίον του χρήστη σε σχέση µε την παραβίαση του παρόντος εγγράφου Όρων και Προϋποθέσεων.

Επίσης, η εταιρεία έχει το δικαίωµα να καταργήσει τον Δικτυακό Τόπο συνολικά ή οποιεσδήποτε ενότητες ή δυνατότητές του οποιαδήποτε στιγµή. Να σηµειωθεί ότι η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη διεύθυνση IP των χρηστών και εάν χρειάζεται να επικοινωνήσει µε την υπηρεσία παροχής Internet που αυτοί χρησιµοποιούν για να αναφέρει το συµβάν της παραβίασης αυ τού του εγγράφου Όρων και Προϋποθέσεων.

Το παρόν έγγραφο Όρων και Προϋποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων και της συγκαταθέσεως των χρηστών για επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων, αποτελεί την πλήρη συµφωνία µεταξύ των δύο µερών σε σχέση µε αυτό το θέ µα και υπερισχύει οποιωνδήποτε άλλων υποσχέσεων, εγγυήσεων, συµφωνιών, δηλώσεων και συνεννοήσεων µεταξύ της εταιρείας και του χρήστη. Στο βαθµό που αυτό το λογισµικό είναι διαθέσιµο µέσω του Δικτυακού Τόπου, αυτό το λογισµικό ενδεχοµένως να υπόκειται σε µια συµφωνία άδειας χρήσης που διανέµεται ή περιλαµβάνεται µε το λογισµικό και οι χρήστες συµφωνούν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των συµφωνιών άδειας χρήσης. Η µη άσκηση ή επιβολή από πλευράς της εταιρείας οποιουδήποτε δικαιώµατος ή όρου του εγγράφου Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα αποτελεί παραίτηση από το εν λόγω δικαίωµα ή όρο.

Εάν αρµόδιο δικαστήριο κρίνει ότι οποιοσδήποτε όρος του εγγράφου Όρων και Προϋποθέσεων είναι µη εκτελεστέος ή άκυρος, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι το δικαστήριο θα πρέπει να επιχειρήσει να ερµηνεύσει τη βούληση των συµβαλλόµενων µερών όπως αντικατοπτρίζεται στο σχετικό όρο και ότι οι άλλες διατάξεις του εγγράφου Όρων και Προϋποθέσεων θα παραµείνουν σε πλήρη ισχύ. Ενδεχοµένως η εταιρεία να εκχωρήσει ή να µεταφέρει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της σε ό,τι αφορά τους τυπικούς όρους και τις προϋποθέσεις σε τρίτα µέρη.

Το παρόν έγγραφο Όρων και Προϋποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων και οποιοδήποτε άλλο θέµα σχετίζεται µε αυτό τον Δικτυακό Τόπο, διέπεται από την Ελληνική νοµοθεσία χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της.

Οποιαδήποτε νοµική διαδικασία η οποία προκύπτει από, ή σχετίζεται µε, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή σχετίζεται µε την εταιρεία ή µε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αποζηµιώνεται σύµφωνα µε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων και οι χρήστες συναινούν ανέκκλητα στη δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.